ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Να διατηρηθεί μέχρι
Βαθμός ασφαλείας

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Δ΄
-----
Βαθμός  Προτερ.
ΕΠΕΙΓΟΝ


Μαρούσι, 24-09-2013
Αριθμ. Πρωτ. Φ. 50/300 / 135690  /Γ1


Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
E-mail: t05olohm @minedu.gov.gr.
Πληροφορίες:Kώστας Παπαχρήστος
                          Ρήγας Γεωργακόπουλος
                          Εύα Μιμίνη
Τηλέφωνο: 210 344 2243/3605/2239/2244
FAX: 210 344 2249
                         ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριάντα έξι (36) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»»


Έχοντας υπόψη:

1.       Τα άρθρα 1 & 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ 30-09-1985, τ.Α΄) με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

  1. Το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/23-09-1997, τ.Α΄) με θέμα: «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

  1. Την περίπτωση β της παραγράφου 7, του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161/13-07-1998, τ.Α΄) με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-04-2005,τ.Α΄) με θέμα: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

  1. Το άρθρο 2 του Π.Δ.118/2013 (ΦΕΚ 152/25-06-2013, τ.Α’) με θέμα: «Mετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

  1. Τη με αριθμ. 90595/05-07-2013 (ΦΕΚ 1667/05-07-2013, τ.Β’), Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».

  1. Τη με αριθμ. Φ. 3/609/6745/Γ1/28-05-2010 (ΦΕΚ 804/9-06-2010, τ.Β΄) Υ.Α., με θέμα «Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με τη με αριθμ. Φ.12/520/61571/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ1327/16-06-2011) Υ.Α..

  1. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ..  1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  κρατικού    προϋπολογισμού.

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

           Ορίζουμε  τα  ακόλουθα τριάντα έξι  (36)  Ολοήμερα  Δημοτικά  Σχολεία  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο     Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (1)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
9050671

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (1)
1.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
9521338

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΑΧΑΙΑΣ (1)
1.
54ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
9060576

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (3)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΟΥ
9280030
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
9280052
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ
9280040

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (4)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9360016
2.
3Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9360021
3.
18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9360013
4.
22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9360019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (8)
1.
3ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ     
9120410
 2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
9120004
 3.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
9120210
 4.
25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
9120433
 5.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ
9120127
 6.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ
9120478
 7.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
9120234
 8.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
9120427

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ (1)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
 9480064

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (1)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
 9460091

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΛΑΡΙΣΑΣ (1)
1.
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                              
 9310217ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (5)
       1.
12o  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170255
2.
23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170194
3.
48ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170535
4.
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟY
9170262
5.
5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟY
9170520

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (1)
       1.
1ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ    
9320060

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (6)
      1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
9500148
      2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
9500191
      3.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ
9520693
      4.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΖΙΝΟΥ
9500083
      5.
4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
9500423
      6.
8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
9500078

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ  (2)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
9260235
2.
1Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
9260186

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ  (1)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
9380118


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.       Γραφείο κ. Υπουργού                                                                   
2.       Γραφείο κ. Υφυπουργού                                                                 
3.       Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα                                                                                        
4.       Γενική  Διεύθυνση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.
5.       Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.     
6.       Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ)                                                                     
7.       Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.
   Τμήματα  Α΄& Δ΄Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις