Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ, προτείνεται η κατάργηση των Τμημάτων Ένταξης και υποστήριξη των μαθητών  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τους εκπαιδευτικούς των γενικών τμημάτων, επειδή έχει αποδειχθεί, ότι αναπτύσσουν καλύτερα τις μαθησιακές τους δεξιότητες σε σχέση με τη φοίτηση σε ειδικές τάξεις και βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους.

Γίνεται επίσης τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων  μείωσης του αριθμού των μαθητών σε σχολική τάξη γενικού σχολείου, σε περίπτωση που  φοιτούν σε αυτή μαθητές με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την ορθολογική κατανομή των μαθητών σύμφωνα με τις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Τέλος, για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών, όλοι οι εκπαιδευτικοί γενικής Παιδείας θα επιμορφωθούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με ετήσια υποχρεωτικά σεμινάρια.Το σκεπτικό:

«Εκπαίδευση για όλους» σημαίνει διασφάλιση μιας ισορροπημένης, διαφοροποιημένης, ουσιαστικής κι ευχάριστης εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά και πάνω απ’ όλα για τα παιδιά που περιγράφονται ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για κάποιους ανθρώπους, αυτή η ιδέα μοιάζει ουτοπική. Η εφαρμογή της ένταξης δεν είναι εύκολη αλλά ούτε και ακατόρθωτη. Είναι υποχρέωση όλων μας να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση και να δημιουργήσουμε «σχολεία χωρίς αποκλεισμούς», γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε να ζήσουμε σε μία «κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Η ένταξη είναι μια «διαδικασία» που ανταποκρίνεται στην έννοια της πολυμορφίας αλλά και της εκμάθησης πώς να ζουν και να μαθαίνουν τα παιδιά από τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές ανάγκες. Τα παιδιά με Ε.Ε.Α., έχει αποδειχθεί, ότι αναπτύσσουν καλύτερα τις μαθησιακές τους δεξιότητες σε σχέση με τη φοίτηση σε ειδικές τάξεις. Επίσης, τα παιδιά αυτά βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους, χτίζουν μία θετική εικόνα για τον εαυτό τους και κυρίως μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους, εξελίσσοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Ωστόσο, τα θετικά αποτελέσματα της συμμ ετοχικής εκπαίδευσης δεν είναι μόνο προνόμιο των παιδιών με Ε.Ε.Α. Επειδή η φιλοσοφία της ένταξης είναι να βοηθήσει όλα τα παιδιά να μάθουν, το καθένα ωφελείται με το δικό του τρόπο μέσα στην τάξη. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να προσθέσουμε, ότι μέσω αυτής της διαδικασίας όλοι οι μαθητές διδάσκονται την έννοια της ίσης αξίας και των ίσων δικαιωμάτων, καλλιεργώντας τα αισθήματα του σεβασμού και της κατανόησης. Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται σε θέματα ειδικής αγωγής και μαθαίνουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ικανότητες και ότι πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί για να επιβιώσουν και να είναι ευτυχισμένοι.

Επιπροσθέτως υπάρχει πλέον ένα τεκμηριωμένο ρεπερτόριο καλών αντισταθμιστικών και διδακτικών πρακτικών που μπορούν όχι μόνο να βοηθήσουν τη βελτίωση της ακαδημαϊκής εικόνας των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και της γεφύρωσης ή παράκαμψης των περιοχών αδυναμίας τους. Τα στοιχεία μιας τέτοιας προσέγγισης μπορεί να είναι:

  • Η σαφής και άμεση διδασκαλία στρατηγικών και τεχνικών που θα περιλαμβάνει μνημονικές στρατηγικές, στρατηγικές διατήρησης προσοχής και επιμονής, γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές στις επιμέρους ακαδημαϊκές δεξιότητες (ανάγνωση, κατανόηση, συγγραφή κειμένου, μαθηματικών, συλλογισμού κλπ.), καθώς και στρατηγικές αυτορρύθμισης, στρατηγικές οργάνωσης και άλλες (Μπότσας, 2008 Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007).
  • Διαχείριση της ευπάθειας κινήτρων και φαινομένων «μαθημένης αβοηθησίας» (Μπότσας, 2008).
  • Διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Παντελιάδου, 2008)

Αυτή η τελευταία προσέγγιση, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον τελευταίο καιρό. Η έννοια της διαφοροποίησης της διδασκαλίας αναφέρεται στις αρχές του Νέου Σχολείου, ενώ υπάρχει ως ζητούμενο και στις διατάξεις του νόμου 4115/2013 (άρθρο 39, παρ. ε, ββ). Η λογική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας έχει έρθει ως εφαρμοσμένη και συμπληρωματική της συνεκπαίδευσης, προσέγγιση καλών πρακτικών.


Συγκεκριμένα οι νέες διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), καταργείται και στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 προστίθενται εδάφια  ως εξής:

«Οι μαθητές με διαγνωσμένες από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να κατανέμονται σε τμήματα της ίδιας τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, ως εξής:


 Ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προβλέπονται  στην παρ.1 του άρθρου 3 και στην παρ. 2 του άρθρου 3, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των επτά (7) ανά τμήμα. Για κάθε έναν μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μειώνεται κατά 1 ο συνολικός αριθμός των μαθητών του τμήματος, από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Δηλαδή για τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά και τα ΕΠΑΛ η μείωση γίνεται από το 25, ενώ για τα Γυμνάσια και γενικά Λύκεια από το 27. Επομένως με 7 μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το σύνολο των μαθητών του τμήματος θα είναι 18 για τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά και τα ΕΠΑΛ, ενώ για τα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια 20.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια μείωση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του αρμόδιου σχολικού συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης.

β)  Η σχολική επιτυχία ή αποτυχία δεν έχει συνάφεια μόνο με την κοινωνική προέλευση, την κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, αλλά και με την μόρφωση, την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την ικανότητα του εκπαιδευτικού σώματος να ανταποκρίνεται σε πολλαπλές απαιτήσεις και η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της αρχικής εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσής του. Επομένως η πρόκληση της επιμόρφωσης συνδέεται στενά με πολλά και θεμελιακά ζητήματα του σχολείου και ο όλος σχεδιασμός δεν μπορεί παρά να είναι άρτιος.
 Η πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας να ανοίξει συστηματικά και αποτελεσματικά το κεφάλαιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τρεις κυρίως λόγους: α) παρατηρείται σημαντική υστέρηση αυτού του θεσμού τα τελευταία χρόνια με δυσμενείς επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, β) οι εκπαιδευτικοί είναι τα κύρια υποκείμενα της λειτουργίας των σχολείων και επομένως εδώ πρέπει να δοθεί το κύριο βάρος μιας εκπαιδευτικής πολιτικής και γ) η επιμόρφωση είναι ο βασικός αγωγός των όποιων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στο σχολείο.
Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδραστικού πίνακα, την αποτελεσματική εμπέδωση της διδακτέας ύλης από τους μαθητές, τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, τα προσαρμοσμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεργασία με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία, τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική πραγματικότητα, την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα συνδυάζει όλες τις μεθόδους επιμόρφωσης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) και θα περιλαμβάνει διαδοχικά σεμινάρια ενώ θα διασφαλίζεται και η διαρκής υποστήριξη του επιμορφούμενου εκπαιδευτικού, η ενδοσχολική επιμόρφωση και μέθοδοι αυτομόρφωσης.Μην πιστεύετε ό,τι διαβάζετε – ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ!
Και του χρόνου!!!!

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πρωταπριλιά

Rania Chiourea είπε...

Και του χρόνου! Πρωταπριλιά!!!

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις