«Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022.»

 

Εγκύκλιο για για την έγκριση της Παράλληλης Στήριξης συνεκπαίδευσης,  την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Με την εγκύκλιο καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των δημόσιων σχολικών μονάδων και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών όπως και των επισημάνσεων του Κεφαλαίου Γ΄ σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων:

α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης,

β) έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022

Όπως αναφέρεται, οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων των γονέων/κηδεμόνων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα ορθά, διαβιβάζουν έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Κατόπιν οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων αποστέλλουν ηλεκτρονικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο  στα οικεία ΚΕΣΥ, έως την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021.

1. Έγκριση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»

Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2021-2022 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2021-2022.

Έγκριση αιτήματος «νέας» παράλληλης στήριξης –συνεκπαίδευσης αφορά:

1. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά αίτημα για έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ σε ισχύ (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ»)

2. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους εκδόθηκε νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ κατόπιν επαναξιολόγησης λόγω λήξης της προηγούμενης ή αντικατάστασής της (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»)

3. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αλλάζουν βαθμίδα φοίτησης (από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπ/ση, ήτοι από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο), όπου απαιτείται απαραίτητα νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ, ανεξάρτητα από την ισχύ της προηγούμενης εκδοθείσας γνωμάτευσης-εισήγησης (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»).

Σημείωση: Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) στο Δημοτικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) όπως και από το Γυμνάσιο (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) στο Λύκειο (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αφορά στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης.

2. Έγκριση αιτήματος «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

Αφορά στις περιπτώσεις μαθητών/τριών, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το παρελθόν με την ίδια γνωμάτευση - εισήγηση που βρίσκεται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι και που το ζητούμενο προς κάλυψη σχολικό έτος (2021- 2022) συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση της ισχύουσας γνωμάτευσης (χαρακτηρίζεται ως «ΑΝΑΝΕΩΣΗ»).

Εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό «ανανέωση παράλληλης στήριξη συνεκπαίδευσης» οι περιπτώσεις αλλαγής βαθμίδας, για τις οποίες απαιτείται νέα γνωμάτευση – εισήγηση, σύμφωνα με τα παραπάνω (Α.1.1., περίπτωση 3).

Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης: Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αιτούνται «ανανέωσης» της παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι τα προηγούμενα σχολικά έτη, απαιτείται η σύνταξη παιδαγωγικής έκθεσης αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης ή/και από τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Διευκρίνιση: Δεν απαιτείται παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τις περιπτώσεις νέων γνωματεύσεων-εισηγήσεων. Αιτήματα για «ανανέωση» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης εγκρίνονται όταν, σωρευτικά και όχι μεμονωμένα, ισχύουν τα παρακάτω:

· το οικείο ΚΕΣΥ ή η ΔΕΔΑ εξακολουθεί να συνηγορεί ως προς την ανάγκη της παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης, εισηγούμενοι «Θετικά» και

· το ζητούμενο προς κάλυψη σχολικό έτος (το 2021-2022 εν προκειμένω) έχει ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική γνωμάτευση/εισήγηση, περιγραφόμενο είτε ημερολογιακά (π.χ. σχολικό έτος 2021- 2022, 2022-2023 κλπ,) είτε αριθμητικά (π.χ. για τρία (3) σχολικά έτη), είτε περιφραστικά, είτε με κάθε άλλο τρόπο, που αναμφίβολα καθιστά προφανή την συμπερίληψη του προς κάλυψη σχολικού έτους στην γνωμάτευση/εισήγηση. Αιτήματα για «ανανέωση» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης δεν εγκρίνονται όταν το οικείο ΚΕΣΥ ή η ΔΕΔΑ δεν συνηγορήσει ως προς την ανανέωση της στήριξης, εισηγούμενοι δηλαδή «Αρνητικά», ακόμα και αν στην ισχύουσα γνωμάτευση/εισήγηση είχαν συμπεριλάβει την παράλληλη στήριξησυνεκπαίδευση για το ζητούμενο προς κάλυψη σχολικό έτος

 

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf 

Ανάρτηση chiourea.gr στο Ειδική Αγωγή - ΠΣ

Για τις νέες αναρτήσεις μας γραφτείτε εδώ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις