Οδηγίες για τους/τις εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, απέστειλε η υφυπουργός Παιδείας  Ζέυττα Μακρή, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 43/26-08-2021 του Δ.Σ.).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ειδικότερα, οι οδηγίες έχουν ως εξής:

Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά, μαθησιακά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και με γνώμονα:

α) τον σκοπό του Νηπιαγωγείου ο οποίος είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά,

β) τον πολυσήμαντο και πολυδιάστατο ρόλο του/της νηπιαγωγού στον σχεδιασμό, οργάνωση, υποστήριξη, διαμεσολάβηση και διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας και στην εν γένει συμβολή του/της στην κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη κι ενδυνάμωση των μαθητών/τριών,

γ) τη μακρόχρονη απουσία των μαθητών/τριών από τον φυσικό χώρο της σχολικής τάξης λόγω της πανδημίας του Covid-19 κατά το προηγούμενο σχολικό έτος,

δ) τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που δεν είχαν επαρκή συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ε) την ομαλή κι εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, προτείνεται να θέσουν ως εκπαιδευτικές προτεραιότητες τα εξής:

  • την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και τη στήριξη των οικογενειών τους,
  • την ομαλή κι απρόσκοπτη επάνοδο και προσαρμογή των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν για δεύτερη χρονιά στο νηπιαγωγείο και τη στήριξη των οικογενειών τους,
  • τον σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών δραστηριοτήτων/δράσεων ή/και παρεμβάσεων βάσει των αναγκών των μαθητών/τριών,
  • την ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών (γενικής και ειδικής αγωγής κι εκπαίδευσης, ειδικοτήτων) όσο και μεταξύ σχολείου - οικογένειας - φορέων - στελεχών εκπαίδευσης για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου,
  • τη δημιουργία ασφαλούς, ελκυστικού, φιλικού και πλούσιου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος ώστε να εξασφαλίζονται κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες,
  • τη διερεύνηση του προφίλ του μαθητικού δυναμικού με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης στους/στις μαθητές/τριες και στους γονείς/κηδεμόνες,
  • τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία της σχολικής κοινότητας.

Ειδικότερα, ο/η εκπαιδευτικός προσχολικής εκπαίδευσης μέσω αυθεντικής, αρχικής/διαγνωστικής, οικοσυστημικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών στην αρχή του σχολικού έτους, ανιχνεύει το επίπεδο των εμπειριών, βιωμάτων, γνώσεων και προσαρμόζει τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ικανότητες και ιδιαιτερότητες του/της κάθε μαθητή/τριας με απώτερο στόχο την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών δραστηριοτήτων/δράσεων και παρεμβάσεων.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, ο/η εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη, την ηλικία των μαθητών/τριών (προνήπια-νήπια), τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, το μαθησιακό προφίλ, τις υπάρχουσες δεξιότητες, το επίπεδο κατάκτησης των βασικών γραμματισμών που έχει επιτευχθεί, τις μαθησιακές εμπειρίες που προέρχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους.

Κατά συνέπεια, ο/η εκπαιδευτικός έχοντας αντίληψη του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, δημιουργεί ένα ασφαλές, ελκυστικό, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον με μαθησιακές εμπειρίες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα παιδιά σε πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης κι αποδοχής, υποστηρίζοντας την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, τη δημιουργία, την έκφραση κι ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ώστε αφενός τα νήπια να αντισταθμίσουν το διάστημα απουσίας από το φυσικό χώρο της τάξης κατά το προηγούμενο σχολικό έτος κι αφετέρου τα προνήπια να επιτύχουν την ομαλή μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης, σε συνέχεια της αρχικής/διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών και με γνώμονα το γνωστικό, μαθησιακό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο του μαθητικού τους δυναμικού, προτείνεται:

α) να δώσουν έμφαση στη χρονική περίοδο προσαρμογής, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, τόσο των προνηπίων όσο και των νηπίων ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον του Νηπιαγωγείου αξιοποιώντας κατάλληλα όσα προβλέπονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) ως σημείο εκκίνησης, και,

β) να σχεδιάζουν και να οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες ανά σχολική μονάδα, επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων κι εργαλείων που θεωρούνται καταλληλότερα κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, ώστε να επιτευχθούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι για το νέο σχολικό έτος.

Τέλος, και κυρίως λόγω των μεγάλων χρονικών διαστημάτων απουσίας των μαθητών/τριών από τον φυσικό χώρο της σχολικής τάξης και της δια ζώσης διδασκαλίας, κατά τη φοίτησή τους ως προνήπια και νήπια συνολικά τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, η συνεργασία και η ανάπτυξη «γεφυρών» επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, όσον αφορά στους/στις μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το μαθησιακό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο των μαθητών/τριών ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο, η κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους και να δοθεί η ευκαιρία στον/στην εκπαιδευτικό της Α ́ Δημοτικού, να σχεδιάσει και να οργανώσει στοχευμένα την ανατροφοδοτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό του/της έργο.

Ανάρτηση chiourea.gr   στο Εγκύκλιοι - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε επίσης:

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις