Εκδόθηκε στις 15-6-2022 από το υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες:

 

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 

Με την εγκύκλιο καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α)/ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.), οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των δημόσιων σχολικών μονάδων και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών όπως και των επισημάνσεων του Κεφαλαίου Γ ́ σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων:

α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης,

β) έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Τα 15 σημεία προσοχής

1. Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολικό έτος.

2. Δεν προωθούνται αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών/τριών που υποβάλλονται μετά την 20η Οκτωβρίου 2022. Κατά την ημερομηνία αυτή οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

3. Αίτημα για παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος, είτε και εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου/ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, δεν εξετάζεται και θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων.

4. Αίτημα από γονέα/κηδεμόνα για ανάκληση του αιτήματος υποστήριξης, η οποία έχει εγκριθεί και έχει ήδη υλοποιηθεί με πρόσληψη αναπληρωτή εκπ/κού ΕΑΕ ή αναπληρωτή Σχολικού Νοσηλευτή ή αναπληρωτή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ικανοποιείται μόνο στην περίπτωση προσκόμισης νέας γνωμάτευσης/εισήγησης από τον φορέα που έχει εκδώσει την αρχική γνωμάτευση/εισήγηση.

5. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, υποστήριξη από ΕΒΠ χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε καμία περίπτωση για την υποστήριξη μαθητών/τριών με προβλήματα υγείας, οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή.

6. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του μαθητή από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 τουν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθ. 28 του νόμου 4186/2013 (Α΄ 193) και με την παρ. 3 του άρθ. 11 του ν.4452/2017 (Α΄ 17), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) αίτηση του/της γονέα ή κηδεμόνα προς τη Δ/νση της Σχολικής Μονάδας

 β) βιογραφικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου του προτεινόμενου από την οικογένεια του/της μαθητή/τριας για την υλοποίηση της υποστήριξης και

γ) σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας ή του Προϊστάμενου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας, με καταγραφή σε σχετικό πρακτικό. Ο/Η ειδικός βοηθός αφορά σε κάθε είδους στήριξη της παρούσας εγκυκλίου.

Για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό βοηθό δεν τίθεται προθεσμία και ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της Σχολικής Μονάδας γνωστοποιεί εγγράφως, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την παρουσία του ειδικού βοηθού και την ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων.

7. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ, οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕΔΑΣΥ και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται να τηρήσουν αυστηρά και απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα χρονοδιαγράμματα υποβολής των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και για υποστήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή.

8. Είναι επιβεβλημένο να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών .

9. Αιτήματα για υποστήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή, πέραν των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται εντός της παρούσας εγκυκλίου, γίνονται δεκτά, εξετάζονται και προωθούνται, με την ίδια διαδικασία, προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘ από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αντίστοιχα, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

10. Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητή/τριας, που έχει πάρει έγκριση για οποιαδήποτε στήριξη της παρούσας εγκυκλίου, η Δ/νση Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης από την οποία μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Δ/νση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης (για την περίπτωση Σχολικού Νοσηλευτή) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα μετεγγραφής. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η μετεγγραφή, η τελευταία οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ (Τμήμα Β΄) αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr και κοινοποίηση στο deae2@minedu.gov.gr, σχετικό έγγραφο, στο οποίο θα ενσωματώνεται ο αντίστοιχος πίνακας από το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4, με θέμα «Δ3_Μετεγγραφή_…… (είδος στήριξης)». Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητή/τριας εντός της ίδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης ή Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης. Σε περίπτωση μετεγγραφής ο γονέας/κηδεμόνας δεν αιτείται εκ νέου στη σχολική μονάδα υποδοχής για οποιαδήποτε στήριξη της παρούσας εγκυκλίου. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες ή σχολικές μονάδες του εξωτερικού αντιμετωπίζονται ως αίτημα ανάκλησης της έγκρισης της παράλληλης στήριξης και όχι ως μετεγγραφή.

11. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕΔΑΣΥ και οι σχολικές μονάδες, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, δικαιολογητικά και τους σχετικούς πίνακες που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, ώστε να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας μας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά αρμοδιότητα, εάν ζητηθούν.

12. Γνωματεύσεις στις οποίες μνημονεύονται, πιστοποιήσεις αναπηρίας από αρμόδιο φορέα (ΚΕ.Π.Α), γνωματεύσεις από Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε, από Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή από άλλους φορείς, τίθενται στη διάθεση της Υπηρεσίας μας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά αρμοδιότητα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

13. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πριν αποστείλουν τα σχετικά έγγραφα κατά περίπτωση υποχρεούνται να τα ελέγξουν ενδελεχώς για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβειά τους, βάσει των οριζομένων στην παρούσα εγκύκλιο, όπως έχουν καταγραφεί αναλυτικά παραπάνω.

14. Για όλα τα είδη στήριξης (παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, ΕΒΠ, Σχολικός Νοσηλευτής) θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα έγγραφα, εκτός των γνωματεύσεων Δημόσιων Νοσοκομείων, να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας τους το λογότυπο του ΕΣΠΑ (Βλ. συνημμένα έγγραφα). Σε αντίθετη περίπτωση, τα ανωτέρω έγγραφα, χωρίς το συγκεκριμένο λογότυπο του ΕΣΠΑ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης.

15. Τα έγγραφα που υποχρεωτικά φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ, του τρέχοντος έτους είναι τα εξής:

• η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στη συνημμένη φόρμα εγγράφου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) • το διαβιβαστικό των αιτημάτων στην Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

• η Παιδαγωγική Έκθεση Αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας

 • το έγγραφο διαβίβασης των παιδαγωγικών εκθέσεων της σχολικής μονάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)

• η εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ

• οι Πίνακες που αφορούν: α) στις νέες παράλληλες στηρίξεις και στις ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), β) στην στήριξη με ΕΒΠ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), γ) στη στήριξη με Σχολικό Νοσηλευτή (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

• τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προς τα ΚΕΔΑΣΥ ή τις Π.Δ.Ε.

• τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Π.Δ.Ε. προς το ΥΠΑΙΘ

 • το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 που αφορά στις μετεγγραφές.

 

Η Εγκύκλιος σε μορφή pdf 

Ανάρτηση chiourea.gr στο Ειδική Αγωγή - ΠΣ

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις