Α. Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:

 • Οι κανονικές άδειες του άρθρου 48, οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9 22007), και των άρθρων 2 και 5 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 128 Α).
 • οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18 του ν.1264/1982 ( ΦΕΚ 79 Α΄), του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 ( ΦΕΚ 112 Α΄) και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995 ( ΦΕΚ 189 Α΄).
 • οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά, του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) και του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ),
 • οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1977 ( ΦΕΚ 225 Α΄).

2. Σύμφωνα με την υποπ. ββ της παρ. στ του άρθρου 2 του ν.4547/2018 στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα αδειών κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου. Προκειμένου τα διαστήματα των ανωτέρω αδειών να ενταχθούν και στην περίπτωση της παρ. η του ίδιου άρθρου «Άσκηση διδακτικών  καθηκόντων σε σχολική μονάδα» θα πρέπει οι άδειες να έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υποψηφίου σε μονάδες/φορείς που λαμβάνονται υπόψη στην εν λόγω παράγραφο.
3. Στην παρ. 3β του άρθρου 27 του ν. 4547/2018 ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε για τον κλάδο της κύριας ειδικότητάς τους, είτε για τον κλάδο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, είτε για τον κλάδο Εκπαίδευσης για την Αειφορία αποκλειστικά μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
4. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. εφόσον αποκτήθηκε μετά την δημοσίευση του ν.2916/2001 (Α΄114).
5. Όσον αφορά στη μοριοδότηση της γνώσης ξένης γλώσσας: · Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει τίτλους διαφορετικού επιπέδου στην ίδια ξένη γλώσσα μοριοδοτείται μόνο για τον ανώτερο.
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει τίτλο ξένης γλώσσας επιπέδου ανώτερου του Β2 τότε εκπληρώνεται η προϋπόθεση ένταξης στη διαδικασία επιλογής και ταυτόχρονα μοριοδοτείται για τον ανώτερο τίτλο.
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει τίτλο ξένης γλώσσας επιπέδου ανώτερου του Β2 και τίτλο δεύτερης ξένης γλώσσας, τότε εκπληρώνεται η προϋπόθεση ένταξης στη διαδικασία επιλογής με τον τίτλο ανώτερου επιπέδου και ταυτόχρονα μοριοδοτείται όπως προβλέπεται τόσο αυτός όσο και ο τίτλος της δεύτερης ξένης γλώσσας.

6. Στην έννοια των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), υπάγονται τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. εποπτείας όλων των υπουργείων και τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.
Β. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθεί, έχει ως εξής:
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • 2/7/2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
 • Από 3/7/2018 έως 20/7/2018 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων.
 • 12/7/2018 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του.
 • Από 13/7/2018 έως 17/7/2018 Κατάθεση ενστάσεων
 • 18/7/2018 έως 20/7/2018 Εκδίκαση ενστάσεων
 • 20/7/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής.
 • 20/7/2018 Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρα κατά φθίνουσα σειρά.
 • Από 20/7/2018 έως 25/7/2018 Κατάθεση ενστάσεων.
 • 26/7/2018 έως 30/7/2018 Εκδίκαση ενστάσεων.
 • 30/7/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρα κατά φθίνουσα σειρά.
 • 30/7/2018 Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων.
 • 2/8/2018 Έναρξη διαδικασίας συνεντεύξεων υποψηφίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις